Οι προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ξεκίνησαν το 2005 με πρωτοβουλία του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ). Σταδιακά εντοπίστηκαν οι πρωτογενείς πηγές που διατηρούσαν στοιχεία μελών του ΑΠΘ και ξεκίνησε η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον συγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων τους με την ΠΥΚΑ. Στην πορεία υλοποίησης της ΠΥΚΑ συνεργάστηκαν