Η πρόσβαση στα στοιχεία της ΠΥΚΑ γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών μονάδων του ΑΠΘ, αλλά και τρίτων που εξυπηρετούν τα μέλη του με υπηρεσίες. Τα στοιχεία της ΠΥΚΑ δεν είναι δημόσια διαθέσιμα. Η πρόσβαση γίνεται με πιστοποιημένο και ασφαλή τρόπο. Κάθε φορέας, μονάδα και υπηρεσία που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της ΠΥΚΑ, καταθέτει έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΕΔΕΠ) το οποίο περιγράφει το σκοπό της πρόσβασης, τα οφέλη για την κοινότητα των μελών του ΑΠΘ και την αιτιολόγηση της χρήσης των συγκεκριμένων στοιχείων της ΠΥΚΑ. Μετά την απόφαση της ΕΔΕΠ, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενεργοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης.

Μέχρι στιγμής τα δεδομένα της ΠΥΚΑ αξιοποιούνται από

Ενδεικτικά, άλλες μονάδες και φορείς που έχουν αποκτήσει πρόσβαση μετά από αίτημα είναι: