Στόχος της Πανεπιστημιακής Υπηρεσίας Καταλόγου (ΠΥΚΑ) είναι να δημιουργήσει ένα Μητρώο φυσικών προσώπων της κοινότητας των μελών του ΑΠΘ. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τις υπηρεσιακές μονάδες του ΑΠΘ που διατηρούν πρωτογενή δεδομένα για διάφορες κατηγορίες φυσικών προσώπων (διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, ερευνητές κλπ) και συγχρονίζονται στη βάση δεδομένων της ΠΥΚΑ. Έτσι, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία συντηρούνται με ομοιόμορφο τρόπο σε ένα κεντρικό Μητρώο που είναι διαθέσιμο για όλες τις υπηρεσίες του ΑΠΘ.

Μέσω της ΠΥΚΑ η κοινότητα του ΑΠΘ απολαμβάνει